Danh sách các lớp TOEIC T0:
Danh sách phân lớp TOEIC đến ngày 20/4/2022. Những SV đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách này thì chờ phân lớp sau.